DANH MỤC DVKT

DANH MỤC DVKT

danh mục dịch vụ kỹ thuật theo quyết định 448/QĐ-SYT

Danh mục dịch vụ kỹ thuật bổ xung theo quyết định 91/QĐ-SYT

Danh mục dịch vụ kỹ thuật theo quyết định 725/QĐ-SYT

Danh mục giá dịch vụ theo thông tư 39 áp dụng tại bệnh viện từ ngày 15/12/2018
Danh mục giá dịch vụ viện phí theo nghị quyết số 10 hội đồng nhân dân tỉnh