Author Archives: Dũng

Yêu cầu báo giá “để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm định, kiểm xạ năm 2024”

SỞ Y TẾ YÊN BÁI TTYT HUYỆN YÊN BÌNH Số :  285/CV-TTYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Yên Bình, ngày 03 tháng 6 năm 2024 YÊU CẦU BÁO GIÁ Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam   Trung tâm Y

YÊU CẦU BÁO GIÁ THUỐC ARV LẦN 2

SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI TTYT HUYỆN YÊN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:        /YCBG-TTYT           Yên Bình, ngày 17 tháng 5 năm 2024 YÊU CẦU BÁO GIÁ             Kính gửi: Các công ty sản xuất, cung ứng dược phẩm trên toàn

Yêu cầu báo giá “mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, khí y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình”

SỞ Y TẾ YÊN BÁI TTYT HUYỆN YÊN BÌNH Số 232/CV-TTYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Yên Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2024 YÊU CẦU BÁO GIÁ Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam   Trung tâm

YÊU CẦU BÁO GIÁ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG ỨNG THUỐC ARV

  YÊU CẦU BÁO GIÁ             Kính gửi: Các công ty sản xuất, cung ứng dược phẩm trên toàn quốc   Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 của Quốc Hội; Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện

Yên cầu báo giá cho gói thầu:“mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, khí y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình”

YÊU CẦU BÁO GIÁ (thực hiện theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế) Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu,

Yêu cầu báo giá“ Mua sắm dụng cụ năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình”

YÊU CẦU BÁO GIÁ (thực hiện theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế)  Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Trung tâm Y tế huyện Yên Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu,

Yêu cầu báo giá “Dịch vụ sửa chữa năm 2023”

YÊU CẦU BÁO GIÁ (thực hiện theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế) Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Trung tâm Y tế huyện Yên Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu,

0985.411.115

hotline nhathuocz159